زیتونی

بیشتر جنبه ضد زنگ دارد و هزار برابر مقاومتر از سفید میباشد