گالوانیزه با کروماته زیتونی

ویژگیها: کروماته زیتونی میتواند با روش غوطه وری یک مرحله ای لایه ای از کروماته زیتونی را باضخامت و رنگ یکنواخت در سطح قطعات آبکاری شده بنشاند پوشش حاصل در این روش کروماته خش ناپذیر است و در خم کردن قطعه ترک برنمیدارد و پوسته نمیشود و در مقابل عوامل خوردگی پایداری فوق العاده نشان میدهد و میتواند به عنوان پایه ای مناسب جهت پوشش های آلی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این کروماته هزار برابر مقاوم تر سفید میباشد.

پیمایش به بالا