فسفاتینگ

طوسی مات مصرف زیر رنگ شیمیائی ویا در حرارتهای بالا