آب مس

رنگ مسی جنبه تزئینی و هدایت جریان الکتریکی دارد