زرد(قوس قزح)

کروماته هفت رنگ بیست برابر مقاومتر از کروماته سفید